ابریشم

در این قسمت، انواع ابریشم ساده و زریدار و اسپرت و همچنین ابریشم طبیعی ارائه شده است.

ابریشم  در حال حاضر ، محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.