میل بلند

میل بلند

شماره میل را انتخاب نمایید

مشخصات

مناسب برای
بافت انواع کامواهای نازک تا ضخیم